Home » Прием

Прием

Прием

В първа група се приемат 3-4-годишни деца, както и 5-годишни франкофони. Във втора (подготвителна) група са деца на 5-6 години, както и деца, които ще навършат 5 години в хода на учебната година. Владеенето на българския език не е задължително.

В класовете (от І до ХІІ клас) се приемат ученици, които владеят българския език в достатъчна степен, за да работят автономно. Децата франкофони не се отделят в групи по български чужд език. Те следват заедно с децата българофони общия курс на обучение, като учителите прилагат индивидуален подход. 

В първи клас се записват директно деца на 6 или 7 години. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас (СР) на френското училище или, в краен случай, една година по-късно.

Във ІІ-ХІІ клас записването е директно, ако се представи документ за проведено обучение в българско училище (в България, Франция или друга страна). Учениците без такъв документ, както и желаещите да „прескочат” клас, правят тест за определяне на входно ниво по български език, ако след проведен разговор училищният ръководител или учителят на съответния клас преценят за необходимо. 

Ученици се приемат и по време на учебната година.

Асоциация „Христо Ботев“ подпомага обучението на възрастни по български и френски език. Тези езикови курсове не се провеждат в рамките на училищното обучение, но училищният ръководител предоставя информация за тях.