Home » Присъствено обучение

Присъствено обучение

                                         Учебен план на присъствената форма на обучение

   Група 3-4 години и група 5-6 години Начални класове /
брой учебни часове        
Прогимназиални класове /
брой учебни часове         
Учебни предмети  Детска градина I II III IV V VI VII
Български език и литература 3 3 3 3 3 3 3 3
Час за България 0,5 0,5 0,5 0,5
География и икономика  (география на България) 1 1 1
История и цивилизация (история на България)
1 1 1

     Продължителността на учебния час варира според възрастта. Между учебните занятия в класовете има междучасия, а в детската градина – различни образователни дейности (музика, моторика, конструране, дидактични игри, физическа култура). Запазвайки общата продължителност на учебното време за деня, учителите могат да променят продължителността на някои учебни часове, като отчитат опита на децата от френското училище и спецификата на дадена тема.

      Детска градина: първа група за деца на 3 и 4 години, втора /подготвителна/ група за деца на 5, 6 и 7 години.

      І-ІV клас: начален етап на обучение.
      V-VІІ клас: прогимназиален етап на обучение.

  Според новия закон, действащ в България, VІІІ клас е вече част от гимназиалния етап на обучение.
Всеки учител следва една група от деца във всички класове от І до ІV клас или от V до VII клас. 

Извънкласна дейност

       Извъкласната дейност е организирана в следните форми:
певчески състав (общоучилищен хор);
танцов състав (две или три групи);
театрален състав (две групи) и художествено слово (една група).
Извънкласната дейност не се заплаща допълнително. В нея участват всички деца и ученици, за да подготвят програми за училищните празници: Коледа и патронен празник. В училището се отбелязват също Баба Марта и 24 май – денят на българската просвета и култура и на славянската писменост.