Home » Дистанционно обучение

Дистанционно обучение

Учебен план на дистанционната форма на обучение

 Подготвителна група: 3 уч. часа                           Класове / брой на учебните часове
Учебни предмети I II III IV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ
Български език и литература 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2
География и икономика
(география на България)
1 1 1 1
История и цивилизация
(история на България)
1 1 1 1

Подготвителна група: 5-7 години.

І-ІV клас: начален етап на обучение.
V-VІІ клас: прогимназиален етап на обучение.
VIII-ХІІ клас: гимназиален етап на обучение.
Всеки учител следва една група от деца във всички класове на съответния етап, например от І до ІV клас. 

 Продължителността на учебния час варира според възрастта.

    Няколко дати от българския празничен календар се отбелязват във виртуалните класове.