Home » Самостоятелно и кореспондентско обучение

Самостоятелно и кореспондентско обучение

                Самостоятелно и кореспондентско обучение

Чрез самостоятелната и кореспондентската форма на обучение могат да се изучават всички дисциплини от учебния план на дневната форма на обучение, като се добавят география и икономика в Х-ти клас, история и цивилизация в ХІ-ти клас.