Home » Членски внос и такси

Членски внос и такси

            Членски внос

     Според статута на асоциацията, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Членският внос е диференциран. Благотворителите заплащат нормален членски внос, чиято стойност позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат много по-нисък членски внос, който е израз на тази политика.

     Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. При членове на асоциацията, които пребивават в други държави, процентът и условията на данъчното намаление може да варират. Данъчното облегчение се признава във всички страни-членки на Европейския съюз.

     Всеки, който ползва образователните услуги на асоциацията, трябва да бъде неин член и в качеството на такъв да допринася за постигането на целите на сдружението.

     Определените стойности на членския внос важат и за членове на асоциацията, които не ползват предлаганите образователни услуги (виж таблицата в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г.).  

              Училищни такси 

     Училищната такса за обучението е диференцирана в зависимост от социалната политика на асоциацията. Нейните стойности са представени в рубриката Плащания за учебната 2018-2019 г.

      По време на учебната година за изгубен учебник се заплаща такса от 15 евро, за изгубена тетрадка – 5 евро. След заплащане на таксата ученикът получава нов учебник или тетрадка.

     Независимо от вида на таксата, след заплащането й се издава квитанция, която не може да послужи за получаване на данъчно облегчение.