Home » 3.3. Самостоятелно и кореспондентско обучение

3.3. Самостоятелно и кореспондентско обучение

                                                     Самостоятелно и кореспондентско обучение

     Самостоятелната и кореспондентската форма на обучение се организират за отделен ученик. При постъпването си в училище ученикът получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. В края на годината учебниците се връщат. Разходите по изпращането и връщането на учебниците са за сметка на съответната страна.

            Самостоятелна форма на обучение

     Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети от училищния учебен план. Тя се организира за:
– ученици, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;
– за даровити деца;
– за лица, навършили 16-годишна възраст.
     Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят от училищния ръководител.

            Кореспондентската форма на обучение

     Кореспондентската форма на обучение е неприсъствена форма, при която се поставят задачи и се осъществява контрол върху подготовката чрез кореспонденция между училището и учениците.

 ***          

     За по-детайлна информация относно тези две форми на обучение се свържете с училищния ръководител.