Подготвителна група

В подготвителната група се приемат деца на 4, 5 и 6 години, които са българофони, франкофони, двуезични или многоезични. 

Учебният материал по български език и литература е разделен на нива, които се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език.

Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано финансово от българската държава, обучението по български език и литература в подготвителната група отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина. 

Училището работи само с български учебници. То изпраща информация на родителите относно учебното помагало, което да закупят в хартиен или електронен вариант.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или неделя сутрин в продължение на 36 седмици в съответствие с училищния календар на Париж. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

В зависимост от възрастта и степента на владеене на езика, както и от броя на децата, се сформирт една или две групи.

Учители на подготвителните групи са госпожа Вероника Фльори, госпожа Петя Тенева, госпожа Янета Димитрова и госпожа Ивайла Запрянова. 

Опитът показва, че 4-годишните деца трябва да са придружени от родител, а 5-6-годишните може да се справят сами. 

Начална степен

Началното училище функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Началната степен обхваща четири нива: от първи до четвърти клас. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на местното училище или една година по-късно. Затова обикновено първокласниците са на 6 или 7 години. В зависимост от владеенето на езика деца на 8 или 9 г. остават в първи клас няколко месеца или се записват направо във втори клас.  

Всяка седмица в началния курс се провеждат три учебни часа по български език и литература. Освен това се дават базови познания за българските национални и календарни празници, за историята и географията на България /столица, черноморие, планини, тракийски съкровища, основаване на българската държава и др./. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението по български език отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина, както и на учебните програми за училищата зад граница. Останалите знания са допълнение, предложено от училището, защото системното обучение по история и география на България започва в 5 клас според програмите на българското министерство на образованието . 

Училището работи само с български учебници. То изпраща информация на родителите относно помагалата, които те трябва да закупят в хартиен или електронен вариант. 

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. 

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

Един учител поема учениците в първи клас и продължава с тях до четвърти клас включително. Учителите, работещи в началния курс, са:

 1. доц. дпн Елена Сачкова

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш начален учител в Пловдив и преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Основател на училище “Иван Вазов” в Париж.

 1. Ивайла Запрянова

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език.

Бивш учител в начални училища в София. Работи в училището от 2016 г.

 1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

 1. Петя Тенева

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище и специалист по етнология.

Работила е в Пловдив. Започва работа в училището през 2019 г.

Прогимназиална степен

Прогимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Прогимназиалната степен обхваща три нива: от пети до седми клас. 

В прогимназиалния курс се изучават български език и литература, история и география на България. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителя и директора след разговор с родителите.  

Училището работи само с български учебници. То изпраща информация на родителите относно учебните помагала, които те трябва да закупят на хартиен или електронен носител. 

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в пети клас и продължава с тях до седми клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г.

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

Гимназиална степен

Гимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Гимназиалната степен обхваща пет нива: от осми до дванайсти клас.

За тази степен учебният план предвижда два учебни часа по български език и литература седмично, както и занятия по история и география на България. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Освен това допълнителни уроци подготвят учениците от дванайсти клас за сертифициращия изпит по български език, провеждан от Департамента по езиково обучение на Софийския университет. По силата на договор с университета нашето училище е изпитен център на територията на Франция, който организира изпитни сесии за сертифициращите изпити в съответствие с Европейската рамка за чужди езици. Оценката по български език от изпита на Софийския университет се признава като балообразуваща от висшите учебни заведения в България.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или по изключение в друг ден. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите. 

Училището работи само с български учебници. То изпраща информация на родителите относно учебните помагала, които те трябва да закупят на хартиен или електронен носител.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература /евентуално история и география на България според класа/. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. Той позволява на учениците да не държат приравнителни изпити при завръщане в страната.

Един учител поема учениците в осми клас и продължава с тях до дванайсти клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г. 

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

Училището функционира в съответствие с училищния календар на Париж.

                                                      Учебни часове

септември: 5, 12, 19, 26;
октомври: 3, 10, 17;
ноември: 7, 14, 21, 28;
декември: 5, 12, 19;
януари: 9, 16, 23, 30;
февруари: 6, 13;
март: 6, 13, 20, 27;
април: 3, 10, 17; 
май: 8, 22, 29;
юни: 5, 12, 19, 26;

юли: 3.

Бележка: През май учебните занятия се удължават, за да се компенсира съботата 15 май, която е част от ваканция. Така общата продължителност ще бъде 36 учебни седмици.

                                                            Училищни празници

Коледа: 12 декември 2020 г.
Баба Марта и 8 март: 6 март 2021 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: 22 май 2020 г.
Патронен празник и закливане на учебната година: 3 юли 2021 г.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на сдружение „Христо Ботев”. 

За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.

Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.

Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Членски внос и учебна такса

Всеки ученик е и член на асоциацията. Той трябва да плати членския внос, който дава право на членство и на ползване застраховката на асоциацията.  

Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са еднакви за присъствената и дистанционната форма на обучение, за подготвителната група и за всички класове (от 1 до 12 клас, виж таблицата по-долу). 

Стойности на членския внос и на таксата за
обучение в сила от 5 септември 2020 г. до 3 юли 2021 г. 

Членски внос

нормален / социален

Нормална такса Социална такса
Нормален

350

платена от родител

 за първо дете  

в детската градина, І-ХІІ клас: 80 евро

платена от родител за

второ или трето дете:

60 евро

Социален 

50

250 €, платени от родител за първо дете  200 €, платени от родител за второ или трето дете
Нормален 

350

100 €, платени от частна или обществена институция

 

                 –

Колко струва една учебна година? 

Социалният членски внос е предназначен за лица и семейства, които са с ниски приходи и не плащат данък върху доходите във Франция или в злуга държава. За едно дете се плащат общо на асоциацията 300 €. За всяко следващо дете се добавят по 250 €.     

Лицата, които плащат данък върху доходите във Франция, дават на асоциацията 430 € за първо дете и 410 € за второ или трето дете. След 66% данъчно намаление, от дадените за членски внос 350 €, остават за сметка на родителя данъкоплатец 119 €.     

Ако пребивавате в друга държава, свържете се с нас за допълнителна информация относно данъчния режим. Удостоверението за данъчно намаление, издавано от училището, се признава най-малко от страните-членки на Европейския съюз.     

Как се плаща ?         

Както членският внос, така и таксата, може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

 • В брой: плаща се директно в училището през септември сумата за цялата учебна година.
 • Чекове: при плащане с един чек, той се осребрява през септември. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през октомври, вторият – през февруари, третият – през април.
 • Банков превод: при банков превод се превежда сумата за цялата учебна година или по изключение на два пъти. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на всички родители.  

Защо има диференцирани стойности на членския внос ?

Според статута на сдружението, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Благотворителите заплащат членския внос, наречен нормален. Той позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат т.нар. социален членски внос. Той е много по-нисък и е израз на тази политика. 

Във Франция членският внос е със статут на дарение. Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. 

Когато фирма, която плаща данък върху печалбата във Франция, прави дарение насдружениетоа, фирмата може да получи данъчно намаление от 60% от дадената сума в границата на 10 000 € или на 0,5% от печалбата. 

За членовете на сдружението, които пребивават в други държави, процентът и условията на данъчното намаление варират. 

Прием

 За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището), който е даден в рубриката Прием. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.

За повече информация относно използваната електронна платформа, кликнете тук.

Заповядайте в първото българско виртуално училище, открито във Франция!