Подготвителна група

Подготвителната група функционира всяка събота в съответствие с календара на учебната година в Париж или общо 36 съботи. 

В нея постъпват деца на 5 и 6 години, които са българофони, франкофони, двуезични или многоезични. 

Учебният материал по български език и литература е разделен на две нива: първо и второ. Те се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език.

Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано финансово от българската държава, обучението по български език и литература в подготвителната група отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина. 

Всяко дете получава от асоциацията безплатен комплект от учебни помагала.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или неделя сутрин в продължение на 36 седмици в съответствие с училищния календар на Париж. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

Обучението се провежда от Мариана Боден. Госпожа Боден е детска учителка със специализация музика в детската градина и дългогодишен педагогически опит. Тя работи в нашата детска градина от 2015 г.

Начална степен

Началното училище функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Началната степен обхваща четири нива: от първи до четвърти клас. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на местното училище или една година по-късно. Затова обикновено първокласниците са на 6 или 7 години. В зависимост от владеенето на езика деца на 8 или 9 г. остават в първи клас няколко месеца или се записват направо във втори клас.  

Всяка седмица в началния курс се провеждат три учебни часа по български език и литература. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина. 

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. Но в края на годината учебниците се връщат на асоциацията. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. Ако родителите желаят, може да закупят учебниците в България след консултация с училищното ръководство.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. 

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или неделя сутрин. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите.  

Един учител поема учениците в първи клас и продължава с тях до четвърти клас включително. Учителите, работещи в началния курс, са:

 1. доц. дпн Елена Сачкова

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш начален учител в Пловдив и преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Основател на асоциативните училища “Кирил и Методий” и “Иван Вазов” в Париж.

 1. Ивайла Запрянова

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език.

Бивш учител в начални училища в София. Работи в училището от 2016 г.

 1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

 1. Петя Тенева

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище и специалист по етнология.

Работила е в Пловдив. Започва работа в училището през 2019 г.

Прогимназиална степен

Прогимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Прогимназиалната степен обхваща три нива: от пети до седми клас. 

В прогимназиалния курс се изучават български език и литература, история и география на България. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Учебните занятия се провеждат в събота следобед или неделя сутрин. Графикът се уточнява от учителя и директора след разговор с родителите.  

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. В края на годината учебниците се връщат на асоциацията. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. Ако родителите желаят, могат да закупят учебниците в България след консултация с училищното ръководство.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в пети клас и продължава с тях до седми или до дванайсти клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г.

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

Гимназиална степен

Гимназията функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Гимназиалната степен обхваща пет нива: от осми до дванайсти клас.

За тази степен учебният план предвижда два учебни часа по български език и литература /90 минути/ седмично. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Освен това допълнителен урок подготвя учениците от дванайсти клас за изпита по български като трети факултативен чужд език в рамките на френската матура. За учениците от този клас обучението приключва в края на март, когато е изпитът.

Учебните занятия се провеждат в събота следобед, в сряда или неделя. Графикът се уточнява от учителката и директорката след разговор с родителите. 

Всеки ученик получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки. В края на годината учебниците се връщат на асоциацията. Пощенските разходи са за сметка на изпращача. Ако родителите желаят, могат да закупят учебниците в България след консултация с училищното ръководство.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература /евентуално история и география на България според класа/. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина. Той позволява на учениците да не държат приравнителни изпити при завръщане в страната.

Един учител поема учениците в осми клас и продължава с тях до дванайсти клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

 1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература.

Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г. 

 1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Преподава в училището от 2014 г.

 Календар за 2019-2020 учебна година

Училището функционира в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

                                                      Учебни часове

септември: 7, 14, 21, 28;
октомври: 5, 12, 19;
ноември: 9, 16, 23, 30;
декември: 7, 14, 21;
януари: 11, 18, 25;
февруари: 1, 8, 29;
март: 7, 14, 21, 28;
април: 4, 25; 
май: 2, 9, 16, 23, 30;
юни: 6, 13, 20, 27

юли: 4.

                                                            Празници

Коледа: 14 декември 2019 г.
Баба Марта: 29 февруари 2020 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: 23 май 2020 г.
Патронен празник: 27 юни 2020 г.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на сдружение „Христо Ботев”. 

За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.

Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.

Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Членски внос и учебна такса

Всеки ученик е и член на асоциацията. Той трябва да плати членския внос, който дава право на членство и на ползване застраховката на асоциацията.  

Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са еднакви за присъствената и дистанционната форма на обучение, за подготвителвата група и за всички класове (от 1 до 12 клас, виж таблицата по-долу). 

Стойности на членския внос и на таксата за
обучение в сила от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. 

Членски внос

нормален / социален

Нормална такса Социална такса
Нормален

350

платена от родител

 за първо дете  

в детската градина, І-ХІІ клас: 80 евро

платена от родител за

второ или трето дете:

60 евро

Социален 

50

250 €, платени от родител за първо дете  200 €, платени от родител за второ или трето дете
Нормален 

350

100 €, платени от частна или обществена институция

 

                 –

Желаещите да се обучават в индивидуална форма, плащат една от двете стойности на членския внос. Относно училищната такса се свържете с училищното ръководство.

Колко струва една учебна година? 

Социалният членски внос е предназначен за лица и семейства, които са с ниски приходи и не плащат данък върху доходите във Франция. за едно дете се плащат общо на асоциацията 300 €. За всяко следващо дете се добавят по 250 €.     

Лицата, които плащат данък върху доходите във Франция, дават на асоциацията 430 € за първо дете и 410 € за второ или трето дете. След 66% данъчно намаление, от дадените за членски внос 350 €, остават за сметка на родителя данъкоплатец 119 €.     

Ако пребивавате в друга държава, свържете се с нас за допълнителна информация относно данъчния режим.       

Как се плаща ?         

Както членският внос, така и таксата, може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

 • В брой: плаща се директно в училището през септември сумата за цялата учебна година.
 • Чекове: при плащане с един чек, той се осребрява през септември. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през октомври, вторият – през февруари, третият – през април.
 • Банков превод: при банков превод се превежда сумата за цялата учебна година. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на всички родители.  

Защо има диференцирани стойности на членския внос ?

Според статута на сдружението, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Благотворителите заплащат членския внос, наречен нормален. Той позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат т.нар. социален членски внос. Той е много по-нисък и е израз на тази политика. 

Във Франция членският внос е със статут на дарение. Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. 

Когато фирма, която плаща данък върху печалбата във Франция, прави дарение насдружениетоа, фирмата може да получи данъчно намаление от 60% от дадената сума в границата на 10 000 € или на 0,5% от печалбата. 

За членовете на сдружението, които пребивават в други държави, процентът и условията на данъчното намаление варират. Документът за данъчно облегчение, издаван от сдружението, се признава във всички страни-членки на Европейския съюз

Прием

 За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището), който е даден в рубриката Прием. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.

За повече информация относно използваната електронна платформа, кликнете тук.

Заповядайте в първото българско виртуално училище, открито във Франция!