Индивидуално обучение за деца и възрастни

Самостоятелна форма на обучение

Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебните предмети от училищния учебен план за прогимназиалния и гимназиалния курс. Тя се организира за:

– ученици, които по здравословни или технически причини не могат да се обучават в присъствената или в дистанционната форма на обучение; 

– за даровити деца; 

– за лица, навършили 16-годишна възраст. 

Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят от училищния ръководител.

Обучение по български и френски език за възрастни

Училището не организира курсове за възрастни. Но асоциацията подпомага своите членове, които искат да изучават български или френски език. При сформиране на група, тя ѝ предоставя зала.  

  ***

За по-детайлна информация относно тези две форми на обучение се свържете с училищния ръководител.