присъствено обучение съботно българско училище иван вазов град париж

Детска градина

Детската градина функционира всяка събота в съответствие с календара на учебната година в Париж или общо 36 съботи.

В първа група се приемат деца на 3 и 4 години. Във втора група, наричана още подготвителна, постъпват деца на 5 и 6 години, както и деца, които ще навършат 5 години през учебната година. Децата са българофони, франкофони или двуезични. В зависимост от броя на децата функционират или две отделни групи, или една смесена група. 

Във всяка група учебният материал е разделен на две нива: първо и второ. Те се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език.

Ежеседмично се провеждат занятия по български език и литература, музика, игри и конструктивна дейнсот. По преценка на учителя те се допълват със занятие по рисуване, социален свят или природен свят. Занятията по български език и литература не са в блок, а се редуват с посочените образователни дейности и с междучасие, по време на което децата могат да закусят. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано финансово от българската държава, обучението по български език и литература в подготвителната група отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.               

Всяко дете получава безплатен комплект от учебни помагала.

Учебните занятия се провеждат по същото време като занятията на класовете. Започват в 9,15 часа и завършват в зависимост от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) ателие по танци (задължителна дейност) подготвя децата за участие в празничните програми. През останалата част на годината функционира ателие за дидактични игри (факултативно). То обхваща децата, чиито родители участват в ателието по класически танци, което също е факултативно.  

Обучението се провежда от Мариана Боден и помощник-учител. Госпожа Боден е детска учителка със специализация музика в детската градина и дългогодишен педагогически опит. Тя работи в нашата детска градина от 2015 г.

Ателието за дидактични игри се провежда от доц. дпн Елена Сачкова, педагог.

Начална степен

Началното училище функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж, или общо 36 съботи.

Началната степен обхваща четири нива: от първи до четвърти клас. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на френското или една година по-късно. Затова обикновено първокласниците са на 6 или 7 години. В зависимост от владеенето на езика деца на 8 или 9 г. остават в първи клас няколко месеца или се записват направо във втори клас.  

Всяка събота в началния курс се изучават три учебни часа по български език и литература. В т.нар. Час за България учениците се запознават с историята и географията на България, с българските празници. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Учебните занятия се провеждат по същото време като занятията на детската градина и прогимназиалните класове. Започват в 9,15 часа и завършват в зависимост от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) ателиета по танци, театър, художествено слово и хор подготвят децата за участие в празничните програми. Тези ателиета са задължителни. През останалото време на годината след учебните часове функционира ателие по класически танци за деца и възрастни, което е факултативно.

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки.

В края на учебната година училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в първи клас и продължава с тях до четвърти клас. Учителите, работещи в началния курс, са:

  1. доц. дпн Елена Сачкова

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш начален учител в Пловдив и преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Основател на българските училища “Кирил и Методий” и “Иван Вазов”.

  1. Ивайла Запрянова

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език

Бивш учител в начални училища в София. Работи в училището от 2016 г.

  1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

  1. Петя Тенева

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище и специалист по етнология.

Работила е в Пловдив. Започва работа в училището през 2019 г.

Прогимназиална степен

Нашата прогимназия функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Прогимназиалната степен обхваща три нива: от пети до седми клас. 

Всяка събота се изучават български език и литература, история и география на България. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет №90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Учебните занятия започван в 9,15 ч., т.е. по същото време като занятията на детската градина и началните класове. Продължителността им зависи от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) ателиета по танци, театър, художествено слово и хор подготвят децата за участие в празничните програми. Тези ателиета са задължителни. През останалото време на годината след учебните часове функционира ателие по класически танци за деца и възрастни, което е факултативно.

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в пети клас и продължава с тях до седми или до дванайсти клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

  1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература. Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г.

  1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Работи в училището от 2014 г.

Гимназиална степен

Гимназията функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Гимназиалната степен обхваща пет нива: от осми до дванайсти клас.

На тази степен учебният план предвижда два учебни часа по български език и литература /90 минути/. Училището предлага само дистанционно обучение, което отговаря много добре на нуждите и възможностите за обучение на гимназистите.

Календар за 2019-2020 учебна година

Календар на учебните занятия, извънкласната дейност и тържествата за учебната 2019-2020 г.
(датите със задължителна извънкласна дейност са удебелени и наклонени)

септември: 7, 14, 21, 28;
октомври: 5, 12, 19;
ноември: 9, 16, 23, 30;
декември: 7, 14, 21;
януари: 11, 18, 25;
февруари: 1, 8, 29;
март: 7, 14, 21, 28;
април: 4, 25; 
май: 2, 9, 16, 23, 30;
юни: 6, 13, 20, 27

юли: 4.

Коледно тържество: 14 декември 2019 г. в салона на училището.
Баба Марта: 29 февруари 2020 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: 23 май 2020 г.
Патронен празник: 20 юни 2020 г.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на сдружение „Христо Ботев”. 

За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.

Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.

Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет № 90 /29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Членски внос и учебна такса

Всеки ученик е и член на асоциацията. Той трябва да плати членския внос, който дава право на членство и на ползване застраховката на асоциацията.  

Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са еднакви за присъствената и дистанционната форма на обучение, за групите в детската градина и за класовете (от 1 до 12 клас, виж таблицата по-долу). 

Стойности на членския внос и на таксата за
обучение в сила от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. 

Членски внос

нормален / социален

Нормална такса Социална такса
Нормален

350 

80 €, платени от родител за първо дете  

 

60 €, платени от родител за

второ или трето дете

Социален

50 евро

250 €, платени от родител за първо дете  200 €, платени от родител за второ или трето дете
Нормален 

350 евро

100 €, платени от частна или обществена институция за едно дете                     –

Лицата, които желаят да се обучават в индивидуалната форма на обучение, плащат една от двете стойности на членския внос. Свържете се с нас относно училищната такса.

Колко струва една учебна година?

Социалният членски внос е предназначен за лица и семейства с ниски приходи, които не плащат данък върху доходите във Франция. За едно дете те плащат на сдружението обща 300 €. За всяко следващо дете се добавят по 250 €.      

Лицата, които плащат данък върху доходите във Франция, дават на асоциацията 430 € за първо дете и 410 € за второ или трето дете. Но след 66% данъчно намаление върху членския внос от 350 €, остават за сметка на родителя данъкоплатец 119 €.     

Някои обществени институции и частни фирми подпомагат своите служители. Когато членският внос и училищната такса са платени от такъв организъм, дължимата сума за всяко дете е 450 €.       

Ако пребивавате в друга държава, свържете се с нас за допълнителна информация относно данъчния режим.

Как се плаща ?

Както членският внос, така и училищната такса може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

  • В брой: плаща се директно в училището сумата за цялата учебна година.
  • Чекове: при плащане с един чек, той се осребрява през септември. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през октомври, вторият – през февруари, третият – през април.
  • Банков превод: при банков превод се превежда сумата за цялата учебна година. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на заинтересованото лице.          

Защо има диференцирани стойности на членския внос ?

Според статута на асоциацията, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Благотворителите заплащат нормален членски внос, чиято стойност позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат членския внос, наречен социален. Той е много по-нисък, което е израз на тази политика.

Във Франция членският внос е със статут на дарение. Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. 

Когато фирма, която плаща данък върху печалбата във Франция, прави дарение на асоциацията, тя може да получи данъчно намаление от 60% върху дадената сума в границата на 10 000 € или на 0,5% от печалбата.

За членовете на асоциацията, които пребивават в други държави, процентът и условията на данъчното намаление варират. Документът за данъчно облегчение, издаван от сдружението ни, се признава във всички страни-членки на Европейския съюз.

Прием

За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището), който е даден в рубриката Прием. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.

Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.