присъствено обучение съботно българско училище иван вазов град париж

Детска градина

Детската градина функционира всяка събота в съответствие с календара на учебната година в Париж или общо 36 съботи.

В първа група се приемат деца на 3 и 4 години. Във втора група, наричана още подготвителна, постъпват деца на 5 и 6 години, както и деца, които ще навършат 5 години през учебната година. Децата са българофони, франкофони или двуезични.  

Във всяка група учебният материал е разделен на две нива. Те се покриват в зависимост от възрастта и степента на владеене на българския език.

Ежеседмично се провеждат занятия по български език и литература, музика, игри и изобразително-конструктивна дейност. Занятията по български език и литература не са в блок, а се редуват с посочените образователни дейности и с междучасие, по време на което децата могат да закусят. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано финансово от българската държава, обучението по български език и литература в подготвителната група отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет относно българските училища в чужбина.               

Всяко дете получава безплатно учебно помагало.

Учебните занятия се провеждат по същото време като занятията на класовете. Започват в 9,15 часа и завършват около 12 ч. в зависимост от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) всички деца участват в танцов състав (задължителна дейност). Децата от детската градина участват в  празничните програми с песни и танци. 

Учител на първа група (3-4 години) е Анелия Иванова, която е завършила българска филология със специализация фолклористика в Софийския университет. Била е журналист и архивист в София.

Обучението във втора група (5-6 години) се провежда от Гергана Рапчева. Тя е изучавала специалност българска филология в Пловдивския университет.

Начална степен

Началното училище функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж, или общо 36 съботи.

Началната степен обхваща четири нива: от първи до четвърти клас. Препоръчва се децата да постъпват в българското училище едновременно с постъпването в първи клас на френското или една година по-късно. Затова обикновено първокласниците са на 6 или 7 години. В зависимост от владеенето на езика деца на 8 или 9 г. могат да посещават първи клас или се записват направо във втори клас.  

Всяка събота в началния курс се изучават три учебни часа по български език и литература. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет № 90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Специфика на нашето училище е т.нар. Час за България, в който учениците се запознават с историята и географията на България, с българските празници, с правилата за поведение в училище, в семейството, на улицата и т.н. Използват се учебниците по предметите роден край и човекът и обществото. Според програмите на МОН, задължителното обучение по история и география на България започва в пети клас.

Учебните занятия се провеждат по същото време като занятията на детската градина и прогимназиалните класове. Започват в 9,15 часа и завършват около 12 ч. в зависимост от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) се сформират групи за извънкласна дейност. Училищен хор, състав за народни танци, театрално студио и състав по художествено слово подготвят децата за участие в празничните програми. Тези дейности са задължителни.

Училището предлага и свободноизбираеми дейности чрез четири безплатни виртуални студиа: театрално, вокално, художествено, по журналистика и творческо писане.

За повече информация вижте по-долу рубриката Извънкласна дейност.

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки.

В края на учебната година училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в първи клас и продължава с тях до четвърти клас. Учителите, работещи в началния курс, са:

  1. доц. дпн Елена Сачкова

Професионална квалификация: педагог и редовен преподавател с допълнителна специалност френски език.

Бивш начален учител в Пловдив и преподавател във факултета по педагогика на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Основател на училище “Иван Вазов”.

  1. Ивайла Запрянова

Професионална квалификация: педагог и начален учител с английски език

Бивш учител в начални училища в София. Работи в училището от 2016 г.

  1. Янета Димитрова

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище.

Бивш учител, журналист и експерт в областта на културата в община Търговище. Работи в училището от 2018 г.

  1. Петя Тенева

Професионална квалификация: специалист по български език и литература и преподавател в средно общообразователно училище и специалист по етнология.

Работила е в Пловдив. Започва работа в училището през 2019 г.

Прогимназиална степен

Нашата прогимназия функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Прогимназиалната степен обхваща три нива: от пети до седми клас. 

Всяка събота се изучават български език и литература. След това следват занятия по история на България /през първия срок/ или география на България /през втория срок/. Тъй като училището е признато, контролирано и подпомагано от българската държава, обучението отговаря на изискванията на Постановление на Министерския съвет №90/29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.    

Учебните занятия започван в 9,15 ч., т.е. по същото време като занятията на детската градина и началните класове. Продължителността им зависи от участието или неучастието в извънкласна дейност. 

В седмиците преди коледното тържество и преди патронния празник в края на годината (вижте календара) ателиета по танци, театър, художествено слово и хор подготвят децата за участие в празничните програми. Тези дейности са задължителни. 

Училището предлага и свободноизбираеми дейности чрез четири безплатни виртуални студиа: театрално, вокално, художествено, по журналистика и творческо писане.

За повече информация вижте по-долу рубриката Извънкласна дейност.

Всяко дете получава безплатен комплект от учебници и учебни тетрадки.

Училището издава удостоверение за проведено обучение по български език и литература, история и география на България. Документът се признава в България и в българските училища в чужбина.

Един учител поема учениците в пети клас и продължава с тях до седми клас. Учителите, работещи в прогимназиалния курс, са:

  1. Любка Митева

Професионална квалификация: преподавател по български език и литература. Дългогодишен опит от средни общообразователни училища в България. Работи в училището от 2014 г.

  1. Дора Димитрова

Професионална квалификация: учител по български език и литература, учител по история.

Бивш учител и директор на средно общообразователно училище в Стара Загора. Работи в училището от 2014 г.

Гимназиална степен

Гимназията функционира всяка събота в съответствие с училищния календар на Париж или общо 36 седмици.

Гимназиалната степен обхваща пет нива: от осми до дванайсти клас.

На тази степен учебният план предвижда два учебни часа по български език и литература, занятия по история и география на България. Училището предлага само дистанционно обучение, което отговаря много добре на нуждите и възможностите за обучение на гимназистите.

Училището предлага безплатно  на своите ученици две форми на извънкласна дейност: задължителна и свободноизбираема.

В задължителните извънкласни дейности участват всички ученици от присъствената форма. Те се провеждат през ноември, декември, май и юни, като се добавят 30 мин. след учебните часове. Децата преминават през различни ателиета: танцови състави, театрално студио, кръжок по
художествено слово и училищен хор.

Свободноизбираемите ателиета са следните:

– Вторник: Студио по журналистика и творческо писане. За информация натиснете тук.

– Сряда: Театрално студио. За информация натиснете тук.
– Четвъртък: Вокално студио.
– Петък: Художествено студио.
Студиата ще функционират от 18 до 19 ч. френско време, според календара на училището.

Календар на учебните занятия, извънкласната дейност и тържествата за учебната 2022-2023 г.
(датите със задължителна извънкласна дейност са удебелени и наклонени)

септември: 10, 17, 24;
октомври: 1, 8, 15, 22;
ноември: 12, 19, 26;
декември: 3, 10, 17;
януари: 7, 14, 21, 28;
февруари: 4, 11, 18;
март: 11, 18, 25;
април: 1, 8, 15, 22; 
май: 13, 20, 27;
юни: 3, 10, 17, 24;

юли: 1, 8.

Училищни празници

Коледно тържество: 10 декември 2022 г. 
Баба Марта и 8 март: 18 февруари и 11 март 2023 г.
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: 20 май 2023 г.
Патронен празник: 1 юли 2023 г.

Управленски и помощни органи

Училището се организира и управлява в административно отношение от управителния съвет на сдружение „Христо Ботев”. 

За цялостната учебно-възпитателна и извънкласна дейност отговаря училищният ръководител доц. дпн Елена Сачкова.

Педагогическият съвет е съвещателен орган, в който участват всички учители.

Родителският съвет има функции, определени в неговия правилник и в постановление на Министерския съвет № 90 /29.05.2018 г. относно българските училища в чужбина.

Всеки ученик на училище “Иван Вазов” е член на сдружение “Христо Ботев”. Затова се плаща освен учебна такса и членски внос, даващ право на членство и на ползване застраховката на асоциацията.  

Стойностите на членския внос и на таксата за обучение се определят ежегодно от управителния съвет. Те са еднакви за присъствената и дистанционната форма на обучение, за групите в детската градина и за класовете (от 1 до 12 клас, виж таблицата по-долу). 

Стойности на членския внос и на таксата за
обучение за учебната 2022-2023 година 

Членски внос

нормален / социален

Такса 

за първо дете

Такса за второ и

трето дете

Нормален

350 

80 

 

60 

 

Социален

50 евро

250 € 200 €
Нормален 

350 евро

100 €, ако плаща не  родител, а               частна или обществена институция  100 €, ако плаща не родител,  а              частна или обществена институция                 

Колко струва една учебна година?

Социалният членски внос е предназначен за лица и семейства с ниски приходи, които не плащат данък върху доходите във Франция. За едно дете се плаща на сдружението общо 300 €. За всяко следващо дете се добавят по 250 €.      

Лицата, които плащат данък върху доходите във Франция, дават на асоциацията 430 € за първо дете и 410 € за второ или трето дете. Но след 66% данъчно намаление върху членския внос от 350 €, остават за сметка на родителя данъкоплатец 119 €. Процентът на данъчното намаление варира според страната, в която се плаща данъкът.    

Някои обществени институции и частни фирми подпомагат своите служители. Когато членският внос и учебната такса са платени от такъв организъм, дължимата сума за всяко дете е 450 €.       

Как се плаща ?

Както членският внос, така и училищната такса може да се плащат по различни начини: в брой, с чек или с банков превод.

  • В брой: плаща се директно в училището сумата за цялата учебна година.
  • Чекове: при плащане с един чек, той се осребрява на 1-ви октомври. Възможно е разсрочено плащане, като се дадат три чека: първият се осребрява през октомври, вторият – през февруари, третият – през април.
  • Банков превод: при банков превод се превежда сумата за цялата учебна година или по изключение на два пъти. Данните относно банковата сметка на асоциацията се изпращат по мейл на заинтересованото лице.          

Защо има диференцирани стойности на членския внос ?

Според статута на асоциацията, нейните членове се подразделят на основатели, присъединяващи се и благотворители. Благотворителите заплащат нормален членски внос, чиято стойност позволява на асоциацията да реализира своя образователен проект и да провежда социална политика. Присъединяващите се заплащат членския внос, наречен социален. Той е много по-нисък, което е израз на тази социална политика.

В Европейския съюз членският внос е със статут на дарение. Асоциацията получи от френските данъчни власти официално право да издава документ, който позволява данъчно намаление от 66% за частните лица във Франция, когато е в рамките на 20% от облаганите доходи. 

Когато фирма, която плаща данък върху печалбата във Франция, прави дарение на асоциацията, тя може да получи данъчно намаление от 60% върху дадената сума в границата на 10 000 € или на 0,5% от оборота.

Документът за данъчно намаление важи във всички държави-членки на Европейския съюз.

Прием

За да запишете вашето дете, попълнете онлайн формуляра (за членство в асоциацията и прием в училището), който е даден в рубриката Прием. Ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим записването.

Записвания се правят и директно в училището през цялата учебна година.

Децата, които продължават обучението си през следваща учебна година, не се презаписват. Те се прехвърлят автоматично в по-горен клас.